Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.62

Zmeny vo verzii 0.62

Novinka: Zmenené technické prostriedky licencovania programu - súbor svb.lic už nie je potrebný.
Novinka: Výkazy pre daňové priznanie - originálne tlačivá PDF z daňového riaditeľstva.
Novinka: Nové výkazy na rok 2012: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Daňové priznanie, Daňové potvrdenie, Inventúrny súpis.
Novinka: Nové tlačové zostavy: Peňažný denník, Inventárny súpis pohľadávok, Protokol o odovzdaní bytu, Odpis meračov počas roku.
Novinka: Tlačová zostava Vyúčtovanie za rok je organizovaná po kategóriách, vrátane grafov a meračov.
Novinka: Pridané nové údaje SID, SK NACE, Predseda spoločenstva.
Novinka: Možnosť zobraziť údaje za celý rok, nie iba po mesiacoch.
Novinka: Možnosť hľadať a filtrovať v zozname vo viacerých stĺpcoch naraz.
Novinka: Obrat sa pri uložení automaticky vypáruje.
Novinka: V číselnej rade je možné použiť písmeno V na číslo vchodu.
Novinka: Typ doklad má predvoľbu typu účtu (má dať / dal).
Novinka: V konfigurácii vyúčtovania je možné nastaviť, či sa nájomné uhrádza mesiac popredu, pozadu apod.
Novinka: Pridaný párovací symbol pre byt - pre automatický import z banky, pre variabilný symbol atď.
Novinka: Do vzorca vyúčtovania je možné pridať textovú položku.
Novinka: V tlačovom strome je možné vyhľadávať.
Novinka: Pridané koeficienty do tlačovej zostavy Odpisy meračov podľa vyúčtovania.
Novinka: Pridaný import z banky vo formáte ABO GPC, ostatné importy aktualizované.
Novinka: Zrýchlená tlač vypočítaných výkazov.
Novinka: Nové funkcie vo vzorcoch vyúčtovania: Rok, KoeficientPlochy.
Novinka: Do každej evidencie pridaný systémový stĺpec "Dátum vytvorenia".
Oprava: Pri nastavení nájomcu v obrate z klávesnice sa správne nastaví aj partner obratu.
Oprava: Pri importe z banky program kontroluje číslo účtu Spoločenstva.
Zmena: Suma nákladov vo vyúčtovaní sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.
Oprava: Kontrola na postupnosť zadaného obdobia vo vzorci.
Oprava: "Ručné" zadávanie číselnej hodnoty do vypočítaného vyúčtovania.
Zmena: Pri pridávaní stĺpca grafu vyúčtovania program ukáže iba relevantné záznamy.
Zmena: Program pri spustení skontroluje nastavenie kódovej stránky Windows.
Oprava: Aritmetická chyba v tlačových zostavách Banková a Pokladničná kniha.
Oprava: Tlačová zostava Upomienka sa vytlačí iba pre relevantných partnerov.

Posledná úprava Štvrtok, 07 Marec 2013 00:52  

Prihlásenie