Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.54

Zmeny vo verzii 0.54

Novinka: Súvaha a Výkaz ziskov a strát pre rok 2009.
Zmena: Konfigurácia vyúčtovania zrušená. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.
Novinka: Vzorce vyúčtovania majú platnosť od-do.
Novinka: Funkcie vzorcov Vyúčtovania je možné počítať iba pre zvolenú skupinu nájomcov/bytov.
Novinka: Možnosť vyhľadávania/filtrovania záznamov v každom zozname.
Novinka: Tlačová zostava Vyúčtovanie - Porovnanie s minulým rokom.
Novinka: Tlačová zostava Zmluvná pokuta, konfigurácia v Nastavení programu.
Novinka: Tlačová zostava Inventár pohľadávok/záväzkov je možné tlačiť aj sumárne za variabilný symbol.
Oprava: Tlačová zostava Úroky z omeškania počíta sumu Celkom správne.
Zmena: Výrazné zrýchlenie generovania Ročného vyúčtovania.
Zmena: Výrazné zrýchlenie generovania Výkazov.
Oprava: Text zostavy sa uloží správne, aj keď je prázdny.
Novinka: Databázová knižnica Sqlite3 bola obnovená na verziu 3.6.17.
Oprava: Tlačová zostava Úrok z omeškania sa netlačí pre evidenčné listy.
Novinka: Možnosť hromadného mazania viacerých označených záznamov - označovanie pravým tlačidlom myši.
Novinka: Nastavenie Halierového vyrovnania na dokladoch - Halierové vyrovnanie sa nevkladá na Evidenčné listy.
Oprava: Na tlačovej zostave Úroky z omeškania sa suma celkom nezaokrúhľuje.
Zmena: Pri kopírovaní dokladov Ročnej uzávierky nezduplikuje doklad, ktorý je nastavený duplicitne.
Zmena: V treťom kroku Ročnej uzávierky vytvorí doklady bez Partnera.
Novinka: Druhy plôch je možné užívateľsky meniť - nový číselník.
Novinka: Vyúčtovanie je možné vykonať pre označené vzorce.
Zmena: Aktualizovaná Demo agenda a Pomocník.

Posledná úprava Utorok, 30 November 2010 00:06  

Prihlásenie