Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.46

Zmeny vo verzii 0.46

Zmena: Konverzný kurz pre potreby duálneho zobrazovania bol upravený na 30,1260.
Zmena: Na viacerých tlačových zostavách bolo pridané Duálne zobrazovanie.
Zmena: Menu hlavného okna programu bolo prerobené na stromové.
Novinka: Do účtovného rozvrhu pridaná informácia o aktívnosti účtu. Doporučujeme synchronizáciu účtovného rozvrhu.
Novinka: Evidencia a tlač účtovných výkazov.
Novinka: Účtovné výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Ekonomika (pre túto verziu iba v novej databáze).
Novinka: Zostava Položky obratov.
Novinka: Zostava Typy plôch.
Novinka: Zostava Položky obratov.
Novinka: Zostava Prezenčná listina.
Novinka: Zostava Prehľad plôch.
Novinka: Zostava Kódy bánk.
Novinka: Zostava Tvorba a čerpanie (Fond prevádzky, údržby a opráv).
Oprava: Zostava Pokladničný doklad správne tlačí sumu slovom.
Novinka: Dokončená evidencia vyúčtovania; pridané východzie vzorce.
Zmena: Merač nemusí mať zadaný byt - taký merač nevstúpi do vyúčtovania.
Novinka: Rozmery plôch bytov sa môžu v čase meniť.
Novinka: Do záznamu merača pridané údaje: Montovaný, Platný do, Znak, Poznámka, Zoznam koeficientov.
Oprava: Hromadné párovanie korektne páruje aj dobropisy (obraty s mínusovou čiastkou).
Zmena: Klávesová skratka CTRL+C kopíruje obsah označenej bunky.
Zmena: Zostava Zoznam meračov rozšírená o ďalšie údaje a možnosti filtrovania.
Novinka: Na vybrané tlačové zostavy pridaná voľba Každý výpis na novú stranu.
Novinka: V evidencii Bytov je možné v položke Nájomcovia zobraziť a editovať všetkých Nájomcov.
Novinka: V evidencii Obratov je možné v položke Rozúčtovanie zobraziť všetky položky Obratov.
Novinka: Pri editácii Nájomcu je možné editovať aj prislušný záznam Partnera.
Oprava: V zozname je možné použiť klávesu ENTER na editáciu záznamu a klávesu ESC na zatvorenie okna.
Oprava: Na zamknutej databáze nemožno spustiť Synchronizáciu.
Oprava: Na zamknutej databáze nemožno meniť Nastavenie.
Oprava: Zostava Prehľad osobomesiacov zotriedená podľa bytov.
Oprava: Tlač viacerých kópií neduplikuje počet vytlačených strán.
Novinka: Rozšírený Zoznam typov miestností.
Oprava: Pri prepínaní období sa nestane, aby tlačidlá nástrojovej lišty zostali neaktívne.
Novinka: Program je možné minimalizovať do panela úloh aj cez iné ako hlavné okno.
Zmena: Odstránený údaj Odpočet v Účtovnom rozvrhu.
Zmena: Druh merača SU - digitálny na vstupe do bytu zmenený na ostatné.
Zmena: Odstránený údaj Priemerný počet v Nájomcovi.
Zmena: Obdobie od v tlačovom formulári sa inicializuje na Január, nie na bežný mesiac.
Novinka: Do zostavy Kontrola PS v saldokontných účtoch pridaný sumačný riadok.
Oprava: Tlačový filter pre bankovú a pokladničnú knihu zohľadňuje obdobie účtovného rozvrhu.
Novinka: Do Číselnej rady pridaný symbol N pre nasledujúce účtovné obdobie.
Novinka: Do Číselnej rady pridaná možnosť zakázať nahradenie písmena, pomocou spätného lomítka pred znakom.
Oprava: Kniha faktúr nezapočítava interné doklady do úhrad.
Oprava: Pridaná kontrola na unikátnosť Druhu a Kódu typu merača.
Oprava: Zo zostavy Inventár pohľadávok boli vylúčené záväzky.
Zmena: Odstránená kontrola na zadané Poschodie v Byte.
Oprava: Zostava Kontrola PS dáva korektné výsledky.
Novinka: V zozname Nájomcov sa nezobrazujú nájomcovia, ktorí v aktuálnom období v byte nebývajú.
Zmena: Funkcia Zrušenie párovania odstráni príznak Vylúčiť z párovania a odstráni aj položku Halierového vyrovnania.
Zmena: Aktualizovaný zoznam Kódy bánk.
Oprava: Zostava Upomienka správne uplatňuje nastavenie Dátum Do.
Novinka: Databázová knižnica Sqlite3 bola obnovená na verziu 3.6.2
Novinka: Pri poklikaní na prázdny zoznam sa spustí pridanie nového záznamu.
Novinka: Na tlačovej zostave sa zobrazia tri bodky za textom, ktorý sa nevytlačí celý.
Oprava: Odstránené preblikávanie pri zmene evidencie.
Oprava: Aktualizované Témy pomocníka.
Zmena: Drobné dizajnové zmeny, mnoho interných úprav programu, rozšírenia tlačových filtrov, zmeny skriptovacieho jazyka Lua, a iné.

Posledná úprava Utorok, 30 November 2010 00:02  

Prihlásenie