Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.45

Zmeny vo verzii 0.45

Novinka: Pridaný východzí účtovný rozvrh pre rok 2008 (nové účty 4**, a iné).
Novinka: Pridané dennostupne pre rok 2007.
Novinka: Duálne zobrazovanie cien.
Novinka: Evidencia vyúčtovania.
Oprava: Občasné padanie programu pri práci s obratmi.
Oprava: Program nemaže vnorené záznamy pri editácii bytov (odpisy meračov, osobomesiace nájomníkov).
Oprava: Na niektorých miestach programu (napr. zostava Zoznam meračov) mohli byť desatinné čísla nesprávne zaokrúhlené.
Novinka: Podpora viacerých účtovných rokov v jednej databáze.
Novinka: Synchronizácia: nová funkcia na upgrade databázových zoznamov.
Novinka: Do záznamu merača pridaný údaj Miestnosť. Doporučujeme prejsť evidenciu meračov a nastaviť tento údaj.
Oprava: Opravená zostava Hlavná kniha pre počiatočný stav.
Oprava: Za určitej situácie nebolo možné obnoviť databázu z archívu.
Zmena: Na karte obratu sa druh dokladu zobrazuje aj s popisom.
Novinka: Vo všetkých editačných poliach je možné použiť klávesovú skratku CTRL+A pre označenie celého textu.
Novinka: Formát súboru tlačových zostáv je kompaktnejší, takže na disku zaberá menej miesta.
Novinka: Databázová knižnica Sqlite3 bola obnovená na verziu 3.5.8
Novinka: Skriptovacia knižnica Lua bola obnovená na verziu 5.1.3
Oprava: Odstránené preblikávanie pri práci so zoznamom evidencie.
Novinka: Klávesu Scroll Lock v spojení s klávesovými šípkami je možné použiť namiesto kolieska myši.
Zmena: Odstránené zoznamy Súvaha, Výsledovka, Typy odpisov.
Novinka: Záznamy účtovného rozvrhu obsahujú obdobie platnosti. V zozname sa zobrazujú iba účty, ktoré sú pre aktuálne obdobie platné.
Novinka: Od systému Windows XP sa v záhlaví zoznamu zobrazuje šípka primárneho triedenia.
Oprava: Pri zadávaní obratu s počiatočným súvahovým, alebo koncovým súvahovým účtom sa nevyžaduje zadanie partnera.
Oprava: Na tlačových zostavách skupiny Merače sa zobrazuje druh a kód merača, namiesto druhu merača.
Zmena: Upravená zostava Zoznam meračov.
Zmena: Do záznamu odpisu merača pridaný údaj Pokuta.
Novinka: Vypárovanosť obratu sa značí béžovou farbou, aj v evidencii obratov, aj v zozname rozúčtovaní.
Zmena: Z nastavenia odstránený symbol domácej meny; mena sa stala interným legislatívnym nastavením, spolu s nastavením duálnej meny.
Novinka: Funkcia Hromadné kopírovanie obratov bola rozšírená o možnosť kopírovania do nasledujúceho kalendárneho roka.
Novinka: Pri upgrade databázy program starú databázu automaticky zaarchivuje.
Zmena: Menu Funkcie premenované na Nástroje.
Zmena: Expirovaná demo verzia neumožňuje tlač na papier.
Novinka: V editačnom poli na zadávanie dátumu je možné meniť hodnotu dátumu klávesovými šípkami nahor a nadol.
Oprava: Počas celej doby generovania tlačovej zostavy sa zobrazuje priebeh, a operáciu je možné prerušiť klávesou ESC.
Novinka: V prázdnom zozname sa zobrazí text "Zobrazeniu nezodpovedá žiadna položka.".
Novinka: Licenčný súbor môže byť uložený kdekoľvek na disku, v programe Pomoc -> Načítať licenciu.
Oprava: Zalamovanie dlhého názvu spoločenstva cez viacero riadkov na tlačových zostavách.
Oprava: Dátumový filter na zostave Pokladničný doklad.
Zmena: Odstránený údaj Typ odpisu (začiatočný, priebežný, koncový) na zázname Odpisu merača.
Novinka: V evidencii Bytov sa zobrazuje stĺpec Nájomca.
Zmena: Drobné dizajnové zmeny, mnoho interných úprav programu, rozšírenia tlačových filtrov, zmeny skriptovacieho jazyka Lua, a iné.

Posledná úprava Utorok, 30 November 2010 00:02  

Prihlásenie